لزوم احداث سیستم اتصال به زمین( ارتینگ)

با توجه به اینکه رسانایی جرم زمین را بطوریکه پتانسیل الکتریکی دو نقطه از زمین بصورت قراردادی برابر با صفر در نظر گرفته شود را ارت مینامند.

حال این سوال پیش میآید که به چه دلیل بدنه تجهیزات الکتریکی را باید به زمین متصل کنیم؟ و یا اصطلاحا بدنه تجهیزات را ارت نماییم؟

بطور عمده سیستم اتصال به زمین دو هدف را دنبال میکند:

الف) حفظ سلامت تجهیزات برقی

ب ) حفظ سلامت افرادی که با قسمت های فلزی و هادی تجهیزات و دستگاه های برقی در تماس هستند، و در کل افرادی که از تجهیزات برقی استفاده میکنند.با توجه باینکه حفظ جان افراد و ایمنی افرادمهمترین هدف سیستم اتصال به زمین خواهد بود همواره سیستم اتصال به زمین یکی از اصلی ترین و مهمترین مولفه های ایمنی در برق میباشد.

با توجه به خطرات ناشی از تماس مستقیم افراد با بدنه هادی تجهیزات الکتریکی ناشی از اتصال کوتاه ، بدنه فلزی تجهیزات استفاده از سیستم اتصال زمین مناسب اجتناب ناپذیر است. فرض کنید یک آشپزخانه صنعتی از یک یخچال فلزی بزرگ استفاده میشود و به دلایل فرسودگی عایق بندی               و یا         نامناسب سطح مقطع سیم هادی عایق بندی از بین رفته است. و سیم فاز با بدنه اتصال پیدا کرده است. در این حالت بدنه یخچال برقرار بوده و افرادی که در تماس با آن هستند دچار برق گرفتگی می شوند.اما در صورتیکه از سیم ارت به بدنه یخچال متصل گردیده باشد با توجه به مقاومت پایین سیم اتصال به زمین جریان اتصال کوتاه از طریق آن به سمت زمین هدایت شده، و با توجه به جریان زیاد اتصالی فیوز عمل کرذه و قطع انجام میگیرد و وجود اتصال در مدار کشف میشود.

از دیگر اهداف سیستم ارت یا ارتینگ یا سیستم اتصال به زمین میتوان از ایجاد کار سالم تجهیزات نام برد. هدف     با ایجاد یک مسیر از طریق زمین به منبع و پیدا کردن اتصال به زمین و با استفاده از رله های حساس بدست می آید. همانطور که گفته شد در شرایط اتصال کوتاه در صورت وجود سیستم اتصال به زمین مطمئن جریان زیاد اتصال کوتاه از طریق سیم ارت به زمین هدایت خواهد شدو کلید های محافظ و فیوز ها قطع خواهند شد