انواع سیستم های اتصال به زمین

برای طراحی یک سیستم اتصال به زمین مناسب و با دوام یکی از عواملی که همواره باید بررسی شود نوع خاک منطقه میباشد و نیز مقاومت الکتریکی یا مقاومت مخصوص خاک آن منطقه .... . با مراجعه به کتابهای ارتینگ میتوان از روی جداول مقاومت الکتریکی تقریبی خاک را بدست آورد.اما اگر بطور دقیق بخواهیم مقاومت مخصوص خاک را اندازه گیری کنیم باید با دستگاه ارت سنج اندازه گیری شود. پس نوع و مقاومت الکتریکی(مخصوص) خاک مهمترین مسئله در اجرای یک سیستم اتصال میباشد.

البته در اینجا جا دارد که عنوان شود مقاومت مخصوص خاک در جداول به جنس آن و سپس رطوبت و دما بستگی دارد.

انواع الکترود هایی که برای ایجاد و اتصال به زمین تاسیسات الکتریکی ایجاد می شوند به سه گروه عمده تقسیم میشوند:

1-_ الکترود صفحه ای( که در چاه ارت استفاده میشود)

2-_ الکترود قائم(راد یا میله قائم که در زمین طی ایجاد شرایطی کوبیده میشود)

3 _ الکترود افقی ( تسمه یا سیم که در سطح و عمق مشخصی در خاک مدفون میگردد)

الکترود صفحه ای: برای استفاده از این نوع الکترود معمولا چاهی حفاری میگردد که عمق چاه معمولا بین 4 تا 6 متر است و قطر چاه تاثیری در کیفیت کار ندارد و عمق برای ما در نظر است.

معمولا چاه ارت را با توجه به اینکه قصد ما رسیدن به رطوبت خاک است در پایین ترین سطح حفاری میکنند تا زود تر به رطوبت برسد. تجربیات نشان میدهد در صورتیکه مقاومت الکتریکی خاک آن منطقه بالا بوده و نیز حفاری در عمق 6متری به رطوبت نرسیده باشیم باید از 2 الکترود (چاه ارت) استفاده شود و البته فاصله این چاه ها که 2 برابر عمق حفاری است باید رعایت شود.

از نکاتی که در اجرای الکترود صفحه ای بصورت چاه ارت میشود نام برد ابعاد صفحه و سایز سیم اتصال به زمین و نوع اتصال سیم به صفحه است. و نیز مواد کاهنده مقاومت الکتریکی خاک اطراف الکترود و صفحه ای بسیار اهمیت دارد به همین دلیل است یک سیستم اتصال به زمین مناسب و بادوام حتما باید از افراد حاذق و با تجربه استفاده نمود