برررسی انواع الکترود های متداول

الکترودها از نظر قرار گرفتن در زمین به 3گروه تقسیم میشوند

1- الکترودهای صفحه ای:

برای استفاده از الکترود های صفحه ای باید یک چاه حفر گردد.معمولا عمق حفاری چاه بین 4 تا 6 متر میباشد.و الکترود بصورت قائم در ان قرار میگیرد که با مواد کاهنده و خاک سرند شده پر میگردد.

در صورتیکه پس 6متر حفاری به نم خاک نرسیم بهتر است به جای حفاری عمیق تر از یک الکترود موازی استفاده کرد.

2- الکترود های قائم:

الکترود های قائم یکی از متداولترین انواع الکترود هستند مخصوصا در درمواردی که فضای کافی در دسترس نباشد ویا برای کم کردن مقاومت زمین ؛ الکترودهای قائم و افقی را با هم تلفیق میکنند. البته در مورد الکترودهای قائم قطر الکترود تاثیر چندانی به مقاومت آن ندارد و افزایش طول میله از مقاومت کم میکند.

نکته مهم این است که در صورت استفاده از الکترود قائم محل استقرار آنها باید بقدری باشد که خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر باشند.

3- الکترودهای افقی:

یکی از موارد استفاده از الکترودهای افقی ایجاد سطوح هم پتانسیل است. اگر از تسمه به عنوان الکترود افقی استفاده شود ضخامت آن از پهنای تسمه بسیار کمتر است و بنابر این اثر چندانی روی مقاومت ندارد و مقاومت بیشتر به طول آن و عمق دفن تسمه بستگی دارد.